Bloemschikkingen Advent 2017

Eerste Advent 3 dec. 2017   Mar.13: 24-37

Centraal in de schikkingen staat een raamkozijn of venster. Je kunt door een venster naar binnen kijken en naar buiten kijken. Het Hebreeuwse woord voor venster is aroebbah. Dan gaat het vooral over een venster naar de hemel, een verbinding met het uitspansel.

Door ons open te stellen voor contact met God zien we door het venster nog een andere werkelijkheid dan de wereld om ons heen. Het is een werkelijkheid die licht en zin geeft aan ons aardse bestaan. De mens kan tot zijn bestemming komen.

Advent is een tijd van inkeer en bezinning. Wij verwachten een licht dat nu nog schemert in het duister. Door het venster zien we de komende weken het mysterie van het licht zich ontvouwen.

In de kerstnacht zien we het licht van de Eeuwige in de geboorte van een kind, Jezus. Het venster staat open en het licht straalt de wereld in.

Uitzien: Deze eerste advent ziet u een schikking op een paarse ondergrond. Kleur van bezinning en verwachting.

Voor het venster staat een vaas met een tak met knoppen. De knoppen verbeelden de hoop en de verwachting van een licht dat in de diepe duisternis verschijnt als een kwetsbaar mensenkind. In Marcus 13 staat: zon en maan zijn verduisterd zodat we de Zoon op de wolken zullen zien.

 

Uitzien

in donkere dagen

naar licht,

naar leven,

Een nieuw begin

van hoop en liefde

Kijken naar:

een knop, een kaars,

verwachting van leven en licht,

versluierd aanwezig.

 

 

Tweede advent 10 dec. 2017            Joh.1: 19-28

 

Deze advent is de basis van de schikking een venster. Het Hebreeuwse woord voor venster is aroebbah. Dan gaat het vooral over een venster naar de hemel, een verbinding met het uitspansel. Door ons open te stellen voor contact met God zien we door het venster nog een andere werkelijkheid dan de wereld om ons heen. Het is een werkelijkheid die licht en zin geeft aan ons aardse bestaan.

In de duisternis van het leven zijn mensen op zoek naar het licht. Mensen komen bij Johannes om dat te zoeken. Maar hij zegt: “Maak recht de weg van de Heer“.  Ze krijgen te horen dat de weg die ze in het leven moeten gaan een rechte weg moet zijn: een die recht doet aan jezelf en anderen, aan de schepping. Dat is de weg van menswording naar Gods beeld.

Op weg: Op een paarse ondergrond ziet u een groene weg, verbeeldt met mos en groene takken, die door het venster loopt naar tere witte bloemetjes, beeld van vrede.

 

Op weg zijn,

leven bij de dag,

recht doen

aan jezelf, aan anderen,

de aarde.

Leven ontdekken in wintergroen.

Licht van ons leven,

Leer ons een rechte weg te gaan

 

 

Derde advent 17 dec. 2017   Joh.3: 22-30

 

Advent is een tijd van inkeer en bezinning. Wij verwachten een licht dat nu nog schemert in het duister. Door het venster zien we het mysterie van het licht zich ontvouwen. Het licht van Kerst breekt al bijna door: paars wordt roze.

In Johannes 3 staat dat Jezus en Johannes allebei dopen. Water is een symbool van reiniging. Uit een leven naar de ondergang opstaan tot een nieuw leven. Een  nieuwe geboorte uit water en Geest.

Maar een mens kan alleen ontvangen wat hem van God gegeven wordt. Door ons open te stellen voor God ontvangen door het hemelse venster een waarachtig leven in het licht van God. We worden bevrijd van ons oude, zondige leven.

Ontvangen: In de paarse met roze schikking ziet u door het venster een waterval van roze bloemen die kopje onder gaan in een schaal water en daarna weer boven komen.

Ontvangen

van leven,

in het water van je doop.

Ondergaan

en boven komen,

tot bloei komen

vanuit de Bron die leven schenkt.

 

 

Vierde advent 24 dec. 2017         Luc.1: 26-38       

Luister: In de schikking ziet u vandaag een open bijbel bij het venster liggen. Verhalen van eeuwen over mensen die wandelen met God en God die wandelt met mensen. Het woord vormt de sleutel naar de Geest van het leven. Hij wil ons de verhalen leren verstaan om God te leren kennen.

De takken staan als twee biddende armen omhoog. Een klassieke bidhouding. Teken van een houding van ontvankelijkheid. Open staan voor het woord van God en willen luisteren naar woorden van leven.

Zoals de Naardense Bijbelvertaling zegt: “Geestesadem van de Heilige zal over je komen… en Maria antwoordde: mij geschiedde naar uw woord.”

 

Luisteren

naar het Woord

dat leven schenkt.

Ruimte scheppen

in je binnenste

opdat het Woord

handen en voeten krijgt.

Takken als open armen

nodigen daartoe uit.

 

(Kerst staat ook apart op de site maar om makkelijk gelijk door te kijken staat Kerst ook hieronder).

Kerst 25 dec.2017

Grenzeloos

De begrenzing van het venster wordt vandaag doorbroken, het venster ligt nu plat. God doorbreekt onze grenzen: binnen en buiten worden een. Grenzeloos is de relatie met de tijd: een cirkel van wintergroen op een witte ondergrond. Teken van vrede. Een cirkel heeft geen begin of einde. Een grote kaars steekt er boven uit. Daar waar het licht op aarde schijnt, daar waar het woord tot leven komt, komen mensen tot bloei. Komt de schepping tot bloei.

Lied 136 uit Tussentijds verwoordt het zo:

In de duisternis verwachten wij, het licht dat komen zal

Hem, die in de nacht der nachten, wordt geboren in een stal.

Onze hunkerende ogen blijven op een doel gericht:

Op de opgang uit de hoge, de verschijning van het licht,

op de wereldwijde vrede, als Hij werkelijk komen zal.

Te beginnen in het heden, te beginnen in de stal.

Want een kind is ons gegeven, want een Zoon staat ons terzij,

op zijn lippen eeuwig leven, op zijn schouders heerschappij.

Op zijn wonderlijke namen: Vader, Raadsman, Vredevorst,

is ons antwoord: ja en amen, daar ons hart naar vrede dorst.

Alle namen die we noemen, stralen in volmaakte pracht

als een tuin vol voorjaarsbloemen, als de sterren in de nacht.