Om samen kerk te kunnen zijn, zijn voldoende financiële middelen noodzakelijk. Samen kerk zijn, zowel lokaal als onderdeel van een kerkverband, brengt namelijk allerlei kosten met zich mee. Denk daarbij aan de salariskosten (predikant en koster) maar ook aan exploitatie van het kerkgebouw en pastorie (onderhoud, rente en aflossing) en verplichtingen de we hebben binnen het kerkverband. Verder dragen we samen jaarlijks bij aan verschillende deputaatschappen, hulpbehoevende kerken in de classis, pensioenvoorziening predikanten, Theologische Universiteit, zending en evangelisatie en andere kostenposten.

Van de gemeenteleden wordt een vaste vrijwillige bijdrage (VVB) gevraagd om alle kosten van de kerk te kunnen betalen. Daarnaast wordt er op zondagen gecollecteerd voor de verschillende kostenposten, omdat de inkomsten vanuit de VVB meestal niet voldoende zijn om alle kosten te kunnen betalen. Om de hoogte van de VVB te kunnen bepalen zijn richtlijnen vastgesteld. Het wordt gewaardeerd als u uw bijdrage aan de VVB met regelmaat tegen het licht te houden aan de hand van deze richtlijnen. De vaste vrijwillige bijdrage is namelijk een bijdrage naar draagkracht.

De minimale richtlijn voor de VVB is als volgt:

Netto (gezamenlijk) inkomen per maand Richtlijn VVB, percentage van inkomen Richtlijn VVB, (gezamenlijk) bedrag per maand
< €1.000 1% – 2% tot €20
€1.000 – €2.000 2% – 3% €20 – €60
€2.000 – €3.000 3% – 4,5% €60 – €135
€3.000 – €4.000 4,5% – 6% €135 – €240
> €4.000 6% tenminste €240

Gezinnen met kinderen kunnen een reductie toepassen van €5 tot €7,50 per kind op de maandelijkse VVB, omdat gezinnen met kinderen bij een gelijk inkomen over het algemeen minder te besteden hebben dan gezinnen zonder kinderen.

We beseffen ons ook dat we in de manier waarin we omgaan met ons geld in eerste plaats verantwoording afdragen aan God. Hij vraagt ons Hem te eren met onze rijkdom (Spreuken 3:9) en daarbij de naaste in weldadigheid en mededeelzaamheid niet te vergeten (Hebreeën 13:16). De Bijbel leert ons dat God de blijmoedige gever liefheeft (2 Korinthe 9:7). daarom willen we ook elkaar aanspreken op de omgang met ons bezit.

Heeft u vragen naar aanleiding van de richtlijnen VVB, dan kunt u contact opnemen met de CVB of de penningmeester.