Bloemschikkingen 2015

Bloemschikkingen

In onze gemeente zijn een aantal leden actief met liturgisch bloemschikken.
De bloemschikkingen hebben een speciale betekenis. Liturgisch bloemschikken is een manier om met behulp van een bloemstuk en de daarin gebruikte materialen iets liturgisch uit te beelden. De woorden die in de Bijbel staan komen zo tot leven.

Hieronder foto’s van de (meeste) bloemschikkingen van 2015:

De 40 dagen-tijd

De schikking staat op een jute ondergrond, teken van nederigheid. Daarop een paars doek ,teken van boete en ingetogenheid. De handen die u ziet zijn gemaakt van metaaldraad, sterk en toch fragiel. Als het licht erop valt goed zichtbaar en soms moet je goed kijken. Ze hebben een dubbele betekenis; ze staan voor de handen van God. Soms bijna niet merkbaar en soms als dragend ervaren. Jezus heeft ze zichtbaar gemaakt. Ze staan ook voor onze handen, om na te denken waar we kunnen delen, troosten of helen.

Vandaag geopende handen: om liefde en trouw te ontvangen van Godswege zoals in psalm 25 wordt bezongen. Je ballast, verbeeldt door de stenen in draad mag je neerleggen. Dit in navolging van Jezus: om de weg van liefde en trouw te gaan liet Hij alles wat Hem daarvan af kon houden achter in de woestijn. Van het gaan van de weg van liefde en trouw achterliet in de woestijn. Teken van hoop werd Hij- bloeiend in de winter ,verbeeld door de sneeuwklokjes

We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is. De psalmdichter ervaart zo Gods handen. In Marcus lezen we van de topervaring van de leerlingen op de berg. De leerlingen willen met hun handen de ervaring van intens geluk en licht beschermen en vasthouden: verbeeld door de orchideeën.

Psalm 19 gaat over de schoonheid van Gods wet en Johannes verteld van de tempelreiniging. We zien hoe de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle ruimte te geven aan de schoonheid van de wet. De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing, zoals de psalmdichter dit bezingt. Goud in de schikking verbeeldt door de gouden organza. Zoeter dan honing door de honingraatkaarsen. Jezus komt de tempel in en ziet dat materieel goud belangrijker is geworden dan dat van de wet. Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God.

Dit is een zondag waar al iets van het licht van Pasen doorbreekt, verbeeld door de roze bloemen. De psalmist bezingt de vreugde van het gaan naar het huis van de Heer. Hij zingt over verlangen naar vrede en rust. Jezus laat zien wat vrede en rust betekenen door veel mensen te eten te geven. Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen blijkt meer dan genoeg te zijn.

Psalm 122 is een boetepsalm. Een psalm van David nadat de profeet Nathan bij hem is geweest. Jezus vertelt de gelijkenis van de graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen. Verbeeld door de korenaren. We zien hoe de handen tegen elkaar liggen: nadenkend, bezinnend.

In psalm 118 wordt bezongen hoe de steen, die afgekeurd was door de bouwers, tot een hoeksteen is geworden. De woorden van deze psalm kwamen in herinnering toen Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnen reed. We zien een rode slinger van bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de  jassen die mensen uittrokken om een loper voor Jezus te vormen. De handen juichen mee met de vele stemmen.

 

Pasen

Bloemschikking ter gelegenheid van intrede van ds. A.J. van der Toorn

Laatste zondag kerkelijk jaar

Deze zondag gedenken we de mensen die ons zijn ontvallen. Nu het leven van deze geliefden ten einde is, vertrouwen we hen toe aan God, de Vader, bij wie de bron van leven is. We noemen hun namen en weten ons verbonden. Voor ieder van hen een kaarsje en een voor wie we niet noemen maar die in onze gedachten is.
In de schikking een niet gesloten cirkel die de weg van de mens verbeeldt. Op die weg verschillende bloemen die een mensenleven verbeelden. De oplopende hoogte van de bloemstukken verwijst naar de verbinding van de aarde naar de hemel en van hemel naar de aarde.

Adventsperiode 2015

De basis van de schikking zijn twee palmbladeren. Met deze gebogen vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde. De onderkant van het blad heeft een kom-vorm. Dat staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest. De Geest wordt gesymboliseerd door drie rode bloemen die steeds in de schikkingen terug komen.
Het evangelie van Lucas begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes. De aankondiging van dit nieuwe leven is voor vader Zacharias zo’n schok dat hij met stomheid wordt geslagen. Teken daarvan zijn de stenen in de schikking. Dit kind zal vervuld zijn van de Heilige Geest.
Het evangelie van Johannes begint met Johannes die als getuige van het Licht optreedt. In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes wil de mensen bij Jezus brengen, die nog meer vervult is van de Geest.
Daarvan getuigen de rode bloemen.

De profeet Maleachi kondigt een bode aan om alles van ongerechtigheid te zuiveren in een tijd waarin het onrecht lijkt te zegevieren. In het evangelie van Lucas lezen we hoe de engel Gabriel Maria komt vertellen dat ze zwanger zal worden. Hij zal een groot man genoemd worden en Zoon van de Allerhoogste. De witte lelie beeldt de zuiverheid van Maria uit. Zowel Maria als Jezus zullen vervuld worden met de Heilige Geest. Dat zijn de rode bloemen.

Ook Wilke en Marlies mogen vervuld van de Geest hun werk gaan doen in Thailand. Net als de twaalf discipelen gaan zij de wereld in om het evangelie te verkondigen.
In de tweede schikking zien we twaalf callas als symbool voor de twaalf discipelen. Ze dragen een zilver gespoten bol als symbool voor de wereld.
Jezus zet mensen aan het werk om het nieuwe koninkrijk tot stand brengen.

De gebogen vorm van de twee palmbladeren symboliseert de verbinding tussen hemel en aarde. De kom-vormige onderkant van het blad staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest. De Geest wordt gesymboliseerd door drie rode bloemen.

In de heilsprofetieën van het oude testament wordt iemand belooft die als een herder de mensen zal weiden. Bekleed met macht van de Allerhoogste. Er zijn ook onheilsprofetieën: er worden ongerechtigheden benoemt en dingen die de mensen van God weg houden. Welke weg leidt terug naar God?

Door het werk van de Geest wijst Johannes ons de weg naar Jezus. Het Woord dat mens geworden is en bij ons heeft gewoond. De enige Zoon van de Vader. Door Hem kunnen we de weg terug naar God vinden.

Kerst 2015

Vandaag vieren we dat het licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking. Daar tussen de eucharis-bloem, dankzegging. Symbool voor reinheid, schoonheid en een nieuw begin. We zijn dankbaar dat God omziet naar mensen en ons zijn Zoon heeft gegeven. In de kerstnacht kondigen engelen de komst van de Messias aan. In de stad van Davis is Hij geboren! De herders gaan hoopvol op weg en vinden de Redder van de wereld als kind in een kribbe. Later wijst Johannes Hem aan als het Lam dat de zonden van de wereld wegneemt. In Jezus hebben vele mensen de beloften van de profeten herkend.