Bloemschikkingen 40-dagentijd tot en met Pasen

Van U is de toekomst Lucas 4: 1-13 (6 maart)

De schikkingen in deze Veertigdagentijd staan in het teken van Gods toekomst en onze verwachting. We kiezen voor plantaardige materialen met een kleine ecologische voetafdruk.
We gaan met verhalen van Lucas op weg naar Pasen met het thema: van U is de toekomst.
In de schikking een wijd uitlopende schaal om Gods genade te kunnen ontvangen. De schikking zelf reikt naar boven, naar de hemel. De verticale zuil heeft droge grassen als herinnering aan het voorbije jaar. De komende weken wordt hij weer steeds groener.
De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Een tijd van bidden en vasten om ons te richten op God. Verwacht het niet van het tijdelijke, maar richt je op Gods koninkrijk.
Ook Jezus is aan het bidden en vasten als hij door de Geest naar de woestijn wordt geleid en wordt verzocht door de duivel. Van stenen brood maken, de macht over de wereld krijgen en God uitdagen door van de tempel te springen. Jezus wijst drie keer op het geschreven woord met de boodschap: leven met God betekent niet altijd de makkelijkste weg maar wel leven in afhankelijkheid van Hem.
In de schikking staan primula’s waarvan de Nederlandse naam Hemelsleutel is.

God is God,
Hem alleen komt de aanbidding toe,
Hij heeft de tijden in Zijn hand.
Veertig dagen nog tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.

De verheerlijking op de berg Lucas 9: 28-36  (13 maart)

We gaan met de verhalen van Lucas een nieuwe toekomst tegemoet, die zich opent met Pasen. We blijven geen toeschouwers maar ons wordt gevraagd een keuze te maken. Willen we deelgenoot worden van deze nieuwe toekomst?
Jezus is met Petrus, Jakobus en Johannes op de berg. De leerlingen vallen in slaap terwijl Jezus spreekt met Mozes en Elia. Als Petrus en de anderen even later wakker worden horen ze een stem uit de wolk die zegt: “ dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!”.
Een verhaal van ontmoeting. Een moment om stil te staan en stil van te worden.


In de schikking is de wolk verbeeld door het gipskruid.

Woordeloos blijven we achter,
We krijgen hemels perspectief,
Jezus is Gods Zoon.

 

 

Gelijkenis van de vijgenboom Lucas 13: 1-9 (20 maart)

Een verhaal over tot inkeer komen, Gods geduld met ons en vrucht dragen.
Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind. Maar God heeft geduld met mensen. We worden opgeroepen om vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot te worden van zijn koninkrijk.


Wanneer we uitspreken: “ van U is de toekomst”  vraagt God ons zo te leven dat we tot bloei komen. Hij vraagt onze toewijding.
In de tekst wordt de vijgenboom genoemd en die is te zien in de schikking. Een tak met knoppen en beginnende vrucht. Daarnaast ook Helleborus met zaad als relatie tussen Kerst en Pasen.

Goede God, u geeft vrucht,
ook als we dat zelf misschien niet zien.
We bidden u om liefde, blijdschap, vrede en geduld.
Om vriendschap, goedheid en trouw.
En om tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met uw geest door ons heen.

 

 De gelijkenis van de verloren Zoon   Lucas 15: 11-32 (27 maart)

Een bekend gedeelte, maar halverwege de veertigdagentijd een kernachtige samenvatting waar het God om te doen is. Het gaat over het huis van God. Er is voor iedereen plek en het is er goed. Voor de jongste die is weggegaan en teruggekomen, voor de oudste die was gebleven maar nog niet heeft ontdekt hoe goed hij het heeft. Het is een uitnodiging om bij de Vader thuis te vertoeven. Een toekomstplaatje waarnaar we op weg zijn.
In de schikking de eerste groene takken met bloesems. Feestelijk symbool voor een nieuw begin

Welkom thuis, hier mag je zijn.
De Vader viert een feest!
Welkom thuis: voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest,
Welkom thuis!
Kom maar binnen
Hij sluit zijn armen,
je hoort hier in zijn aanwezigheid,
Deel in de vreugde, open nu je handen,
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.
Sela

 

De gelijkenis van de wijngaard  Lucas 20: 9-19 (3 april)

Een man geeft zijn wijngaard in beheer bij pachters en gaat zelf op reis. Na verloop van tijd wil de man vrucht van zijn investering. Nadat er twee knechten zijn afgeranseld stuurt hij zijn zoon, zijn meest nabije. De zoon wacht een vreselijke ontvangst en wordt gedood.
Jezus doelt hier op zichzelf. Hij wordt afgewezen door de mensen. Op weg naar Jeruzalem wordt steeds duidelijker wat Hem te wachten staat. Hij ontloopt de situatie niet. Hoe kijken wij naar Jezus?
In Johannes 15 staat: “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.” De rank en de druif horen bij elkaar.
In de schikking een druiventak met knoppen en vrucht.

Gij, Schepper van de aarde,
schep goede gronden
voor uw tijding.
Schep voor uw evangelie
voedingsbodem.
Geef dat wij vrucht zetten,
een volle oogst,
tot lof van U, onze Maker,
en tot geluk van de mensen.

Palmzondag  Luc. 22: 1-23 (10 april)

Op Palmzondag staat vaak de intocht in Jeruzalem centraal.  Vandaag kijken we vooruit naar de week die komt.  Petrus en Johannes moeten voorbereidingen treffen voor de Pesachmaaltijd.
Jezus spreekt daarbij woorden die in de eeuwen daarna in de kerk resoneren. “Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed.” Jezus plaatst het ook in de tijd als hij zegt: “Ik zal van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken totdat het Koninkrijk is gekomen.” Brood en wijn zijn zo sacrament van de verwachting.
In de schikking wordt de zuil omhoog steeds groener. De bruine grassen verdwijnen. Er wordt buxus bij gestoken als verwijzing naar de intocht in Jeruzalem. De aren verwijzen naar het brood van het avondmaal, evenals de schaal en de beker. Ook bij het avondmaal spreken we uit: “van U is de toekomst”.

Gij liefdevuur van God,
kom ons geheel doordringen.
Voeg hart en zin tezaam
en heilig alle dingen.
Bij ’s Heren liefdemaal
zult Gij aanwezig zijn.
Vorm ons naar Christus’ beeld,
door woord en brood en wijn.

 

Witte donderdag

Op witte donderdag wast Jezus de voeten van de discipelen. Hij zegt: ‘Als ik dat niet doe, kun je niet bij mij horen’. De paus waste in 2019 de voeten van 12 gevangenen en zei: ‘Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid’. Dit moment herinnert ons eraan om nederig en dienstbaar de weg achter de Heer te gaan. Elkaar dienen: ook dat is leven met het oog op de toekomst.

 

Goede vrijdag        Joh. 18:1 – 19: 42 (15 april)

Vandaag wordt het stil
Woorden stokken
Duisternis valt in
Vandaag wordt het stil

 

Pasen (17 april)

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.
De wezenlijke dingen van het geloof zijn onzichtbaar. We hebben iets tastbaars nodig om ons aan God en ons geloof te herinneren. Een kaars is een veelzeggend symbool: het symboliseert de liefde van God, licht en warmte.

We ontsteken een kaars
om onze wanhoop te verdrijven
als teken
dat we durven geloven
dat de duisternis niet zal overheersen
en dat er licht zal zijn voor iedereen.

Met het licht van de oude kaars steken we de nieuwe paaskaars aan.
Een nieuw begin, een nieuwe lente. Een bloeiende schikking!

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken.
Er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.