Bloemschikkingen in de 40 dagen tijd tot en met Pasen

Thema 2024: Kiezen voor vertrouwen
Deze veertigdagentijd sluiten de bloemschikkingen aan bij de verhalen van de kinderkring.
We lezen dit jaar de oudste beschrijving over het leven van Jezus in het bijbelboek Marcus. Allerlei gebeurtenissen uit zijn leven. Het is de bedoeling dat wij goed kijken en luisteren. We kunnen voor ons geloof veel van Gods Zoon leren, net als zijn discipelen die drie jaar lang met Hem meegaan.
Door de Bijbel worden ook wij leerlingen van Jezus. Hij vraagt ons Hem te volgen, te leven zoals Hij. Niet onszelf centraal zetten, maar vertrouwen op God. Ook wij moeten een antwoord geven of we in Gods Zoon willen geloven!

Zondag 18 feb. Ontmoeting op de berg Mar.9:2-13
Jezus gaat met Petrus, Jakobus en Johannes de berg op. Zijn gedaante en kleding veranderen in schitterend wit. Hij ontmoet Mozes en Elia. Zij hebben van God getuigd. Door met hen te spreken ontvangst Jezus nieuwe kracht en moed om door te gaan. Dat wordt bevestigd door God die zegt: “Hij is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!” Ook de leerlingen krijgen nieuwe kracht en moed om Jezus te vertrouwen, hoe het ook zal gaan.

Als vaste achtergrond voor de schikkingen zijn 3 houten schijven gebruikt. Zij staan symbool voor vertrouwen en stellen een berg voor. Op de berg ontmoeten we God. De berg is groot en machtig maar ook een plek van stilte en verwondering, verbeeld door de paarse ondergrond.
In de schikking is Jezus verbeeld door de witte bloemen en de leerlingen door 3 hyacinten.
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Zondag 25 feb. Wie is de beste? Mar. 10:35-43
We lezen tot Pasen over allerlei gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Het is de bedoeling dat wij goed kijken en luisteren. We kunnen voor ons geloof veel van Gods Zoon leren, net als zijn discipelen die drie jaar lang met Hem meegaan. Hij vraagt ons Hem te volgen, te leven zoals Hij. Niet onszelf centraal zetten, maar vertrouwen op God.
Op weg naar de heerlijke toekomst die Jezus belooft. Maar de Farizeeën en Schriftgeleerden hebben grote moeite met Jezus. Zij willen hem laten doden.
De leerlingen blijven trouw en Johannes en Jakobus vinden dat zij dat het beste doen! Krijgen zij misschien een ereplaats, boven de rest uit?
Maar Jezus wijst hen terecht en zegt: “Kunnen jullie lijden en sterven zoals ik? Nee. Jullie mogen mij volgen en mijn leerling zijn. Zo ontvang je Gods liefde om de ander te dienen. Dat is al moeilijk genoeg.”

De schikking staat op een jute ondergrond: teken van inkeer en boetedoening. De leerlingen zijn verbeeld als witte bloemen. Jakobus en Johannes door de twee bloemen die boven de andere uitsteken.
Er bovenuit steekt Jezus.
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.

Zondag 3 mrt. Koning in Jeruzalem Mar. 11:1-10
Palmpasen. Het Koninkrijk van God komt dichtbij door wie Jezus is, door wat Hij zegt en doet. De mensen verwachten dat ook van Jezus en juichen Hem toe wanneer Hij Jeruzalem binnenrijdt.
Maar Jezus is nederig en rijdt op een ezel. Zullen de mensen Hem blijven steunen als alles anders zal verlopen dan zij in gedachten hadden? Hoe denken wij over Jezus? Blijven wij vertrouwen? Door Gods woord mogen we bij Hem horen en Hem volgen.
Nog steeds is er de berg, ontmoeting met God. Krachtig en sterk, vol verwondering. Een paarse ondergrond met drie boomschijven. Jute als teken van inkeer.


Rode bloemen en het rode kleed verbeelden de denkbeeldige rode loper die de mensen voor Jezus uitrollen.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Zondag 10 mrt. Bidden helpt! Marc.14:32-43
Na het Pesachmaal gaat Jezus met de leerlingen naar de hof van Getsemane op de berg tegenover Jeruzalem.
Jezus is bedroefd en bang. Maar toch Hij wil ook Gods opdracht uitvoeren. Daarom zoekt Hij God op de berg en bidt Hij om kracht en vertrouwen. Een engel komt Hem de kracht geven die Hij nodig heeft om deze weg te gaan.
Het lukt de leerlingen niet om wakker te blijven en hem in gedachten te steunen. Terwijl het echt kan helpen om iemand te steunen met gebed.
De berg is verbeeld in de drie boomschijven. Groot en machtig maar ook een plek van stilte. De eenzaamheid, de angst en de worsteling van Jezus zijn verbeeld in de donkere Callas op de donkere ondergrond.
De leerlingen zijn verbeeld in de bolletjes mos.
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.

Zondag 17 mrt. Toch nog vrij? Mar. 15:6-15
Jezus is bij Pilatus gebracht om veroordeeld te worden. Maar eerst is Pilatus benieuwd wie Jezus is. Hij begrijpt niets van Hem. Pilatus weet niet wat hij met Jezus aan moet. Is hij voor of tegen Jezus?
Met Pesach mag er een gevangene worden vrijgelaten. Zal hij Jezus laten gaan? De Schriftgeleerden stellen voor het volk te laten kiezen tussen Jezus en Barabbas. Pilatus hoopt dat de mensen voor Jezus kiezen.
Kiest de menigte voor of tegen Jezus? Wie kiezen wij?


Jezus heeft een kleine kans om te ontsnappen aan al deze beschuldigingen en de straf die Hem boven het hoofd hangt. Hij kan zichzelf bevrijden als Hij wil. Dit is verbeeld door een bol van gaas met een open bovenkant. Maar Hij doet het niet, Hij stelt zijn vertrouwen op zijn hemelse Vader.
Gods trouw wordt verbeeld door de klimop. De roze doek en bloemen getuigen van het Licht dat al een beetje doorschemert.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Zondag 24 mrt. Het moment van de waarheid Mar. 15:22-41
Nog steeds is er de berg, ontmoeting met God. Krachtig en sterk, vol verwondering. Een paarse ondergrond met drie boomschijven.
Op de berg Golgotha hangt Jezus aan het kruis. Verbeeld door de witte lelie. De soldaten dobbelen om zijn kleding. De omstanders spotten met Hem. De leerlingen zijn nergens te bekennen.
In de duisternis voelt Jezus Gods oordeel. Hij antwoordt vol vertrouwen met woorden van Psalm 22. De Heer zal Hem redden.
“Het is volbracht”. Een kantelpunt in de geschiedenis. Levensreddend werk van God. Gelooft u het?
Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Zondag 31 mrt. De Heer is waarlijk opgestaan, Hallelujah!
Marcus 16:1-8
Een uitbundige witgekleurde schikking want het licht heeft het duister overwonnen. Het is Pasen! God riep zijn Zoon tot leven. De Heer heeft ons niet prijsgegeven aan de nacht van zonde en dood. Zijn Koninkrijk staat open voor iedereen die Hem wil vertrouwen. Ondanks alles wat wij verkeerd deden: onze eigen gedachten volgen, de grootste willen zijn en vluchten als het moeilijk wordt.
We mogen leven met God, ervoor kiezen om Hem te vertrouwen en in heel de wereld van Hem gaan getuigen. Hij is bij ons met het licht van zijn woord, jaar in jaar uit, tot aan de voleinding van de wereld.

Als teken daarvan geven we de vlam van de oude paaskaars door aan de nieuwe paaskaars.
De Vader liet niet in het graf
een kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond
Het loopt als vuur de wereld rond.
De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
zie hier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.
De oude kaars wordt gedoofd.